Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-03-30         1               1 1     1 1 1   1     2           1     1       1 1   1 1 1 1     1                                     1           1       1 1                   1 1     1         1 1        
2023-03-29       1             1     1     3 1                             1 1           1   1     1                       2       1 1         1 1 1     1   1 1           1         1           1       1     1  
2023-03-28   1 1   1                         1     1   1       1   1   1   1         1 1         1 1               1                           1 1 1           1       1     2 1                 1 1             2
2023-03-27 1         1   1 1               1 1   1                     3 1   1     1   1       1                     1   1     1                           1   1                   1 2     1 1   1         1      
2023-03-26     1             1 1     1       1         1 1             1       1                   1   1           1               2     2 1 1 2       1 1   1         1                   1 1           1        
2023-03-25                             2     1 1       1               1                         1           1 1           1   1 1         1       1       1 2 2         1         1 1         1         1   1 1 1
2023-03-24   1 1   2   1                                                         1         1 1     1   1     2     2   1   2 1   1                   1     1             1       1   2                   1 1      
2023-03-23           1   1                     1                   1           1   1                   2               1   1 1     1 1     1         1 1   1   1       1         1 2           1 2     1     1    
2023-03-22         1                 1     1     1     1       1     2               1         1   2   1       1           1 2     1     1       1 1 1         1         1                             1     1 1  
2023-03-21 1                 1     1     1     1   1           1         1 1 2 1   1 1   1                 1     1     1     1   1   1 1 1 1       1                                 1 1                          
2023-03-20         1 1       1 2   1         1         1             2     1           1     1 2           1       1   1           1     1                           1   1     1 1             1   1             1
2023-03-19       1 2       1                         1   1     1             2 2                 1     1   1               4         1 2 1             1   1                                     1 1       1      
2023-03-18     1 1         1         1                 1 1     1 1       1     1     1             2     1                         1                   1       1         2   1             1         1   1 1 2   1
2023-03-17   1       1 2   1 1   2             1 1                         1                     1     1 1     1               1   1     1   1   1   1           1     1 1             1     1       1            
2023-03-16   1     1   1 1         1           1   1 1 1 1               1     1     1         1   1 1         1           1                               2                 1   1           1     2     1   1    
2023-03-15 1     1             1   1                 1     1   2   1             1     1     1     1   1     2 1       1       2         1                     1 1               1   1 1           1              
2023-03-14           1       1 1 1                 1   1       1             2   1     1 1 1 1     1         1                 1   1 1   1                     1   1 1 1 1           1         1                  
2023-03-13       1   1         1 2                 2     1   1       1     1                                   1 1       1 1                         1     1   1 1         1     1       1 1 1         1 2        
2023-03-12       1         3                     1 1                         1           1           1 2 1                         1       1   1   1       1         1               2         1     1   1 1 1 1 1
2023-03-11   1       2 1 1 1     2                 1   1 1     2                         1       1   1     1                           1           1               1   1   1             1   1     1   2          
2023-03-10   1           1     1   1         1     1         1         1         1                   1 1 1   3             1 1 1                     1         1         1   1     1   1   1             1   1    
2023-03-09       1   1       1       1               2           2           1 1   1 1 1 1               1       1       1 1               1                 1 1 1   1 2                   1       1              
2023-03-08 1   1     1           1 1 1 1                   2   1   1             1                                         1     2   1 1         1           1               3           1   1 1       1   1      
2023-03-07 2       1           1       1                 1             1               1 1 1 2   1 1 1     1             2           1       1 1             1       1 1           1 1             1              
2023-03-06                 1               2 1   1       1   1 1               1                   1   1 1         1     1   1 1             1           2   1 1         1       1   1   1             1     1    
2023-03-05   1               2   1         1   1               1           1         1       1   1           1 1         1     2   1   1 1           1 1     1         1               1 1 1 1                    
2023-03-04     1             1 1             1           1   2 1   1 1                 1 1 1     1   2 1 2           1                       1         1                           1   1 1                 1     1
2023-03-03           1   1                             1                         1       2                 2       2 2     1 2 1         1     1   1         1     1 1                 1           2         2    
2023-03-02     1             1           1         1     1     1 1           1 1 1         1           1             1 1     1                       1   1       1   1       1 1 1           1   1         2   1  
2023-03-01     1 1                 1           1                               1       1       1       1     1 1   1     1       2         1 1         1         1   1                           2 2 2     1 1    
2023-02-28 2       3 1           1       1                 1     1                 1           1       1       1               2   2         1                       1                     1 3 2   1              
2023-02-27 1                 1           1 1     1 2       1                   2         1                             1 1     1     1       1 1 1   1   1             1       1                     1 1     1 1 1
2023-02-26 1       2   1   1         1           1                 1                       1 5     1       1                       2     1   1           2     1                               1     1       2    
2023-02-25         1 1                 1 2           1   1 1     1                         2       1                               1     1 2     1 1   2       1 1   1                         1 1     2          
2023-02-24                       1       1   1               1         2           1         1                   1 1   1       1       1     1 1 1     1         1       1       1   2     1         1 1 1       1
2023-02-23       1   1 1       1               2                           1   1 1   1 1                 1   1         1 1 1   1           1         1                 1 2     2               2     1            
2023-02-22   1   1           2 1 1           1                     1   2                           2             1 1       2 1     1   2                               1 1 1             1                     1 2
2023-02-21                 2   3           1 2                             1   1 1               1       1                   1     1   2         1             1 1           1 2       2     1     1              
2023-02-20             1     1             3 1                           1 1 1         1     1 1         1 1 1         1       1         1   1   1 1         1   1 1       1         1                     1      
2023-02-19         2     1     1     1 1                                         1             1   1 1     1   1     1 1             1 1 1 1 2         1   1     1       1     1         1                     1  
2023-02-18     1   1   1 1   1 1           2         1               1       1   1 1     1           1 1                       1                         2 1           2 1                           1 1   1   1  
2023-02-17   1 1               2         2                                 1     2   1 1 1 1   1             1 1         1 2                       1   1                 1                 1     1     1       1 1
2023-02-16     1     1     1     1 1   2                                   1   1   1   1 1 1     1                   2     1           1   1       1           1       1               1 1   1   1       1        
2023-02-15     1   1       1     1   1 1   1   1     1 1 1 1                                 1       1   1             2       1               1           2     1         1   1   1   1   1                      
2023-02-14   1     1                 1       1     1 1 1     1   1                   1 1   1 1     1 1     1         1                 1       1   1                 1         2   1             1   1     1      
2023-02-13         1       2           1 1 1 1   2 1                     1   1   1   1 1       1                 1                 1   1 1         1       1                         1     1   1           1     1
2023-02-12       1 1         1 1 1   1     1 1                                   1           1 1 1 1                   1                 1       1 2       2   1         2 1     1     1       1                  
2023-02-11             1 1           3           1       1           1   1   1 1         1 1     2                       1         1   2 1 1 1                             1         1     1     1           1    
2023-02-10       1               1         1 2     1             1             1           1   1   1     1   1     1 1       1       1     1           1                 1     1         1 1   1   1     1       1
2023-02-09   1       1               1     1                           1       2   1 1     2     1                 1 1   1 1                       1   1                 2       1       1   1 1         2   1    
2023-02-08         1         1           1           1               1 2     1   2       1     1   1                   1 1                 1 1                     1   1 1       1 1               2 1     1 1    
2023-02-07   1   1 1   1         1         1 1           1                                         1 1       1                       2 1   1 2           1                 1     1 1   2           1       1   1 1
2023-02-06                   1 2       2     1   1 1         1           1     1 1               1             1           1   1     1         1               1                       1 1 1       2   1 1       1
2023-02-05                   1               1     2             1   1   1   1       1           1                           1   1 1       1               1 1 1       2 1 1         1         1       2 1       1
2023-02-04 1       1   1       1   1   1       1       1                     1 1       1               1 1 1                 1     1     1 1                   2     2           1         1             1 1   1  
2023-02-03                       1 1                   1     1     1 1   1           1   2             2     1       1               1         1 1   1         2   1                       1   1 2     2          
2023-02-02 1   1   1   1   1                     3               1     1       2       1       1                 1     1 1           1               1 1       1         1     1         1   1 1       1          
2023-02-01             1     1     1       1   1                     1           1   1 2     1 1         1 1           1             1 1 1   1     1           1   1               2 1       1     1              
2023-01-31   1           1 1 1           2 1       1 1 1 1                         1       1 1               1           1   1   1   2             1     1       1   1       1     1           1                  
2023-01-30   1   1             1   1             1 1       2 1       1               1     1           1                     1 1           1 1         1   1           1 1                   1   1       1